Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza Bosák Levente egyéni vállalkozó  (székhely: 7624 Pécs, Fogaras utca 11. 1. em. 2a.; adószám: 59964209-1-22), mint szolgáltató (Szolgáltató) által nyújtott tanulásmódszertani tanácsadással, érettségi felkészítéssel, tanulószobával és foglalkozásokkal kapcsolatos tevékenységekre (Szolgáltatás) vonatkozó általános szerződési feltételeket.

 

Amennyiben Megrendelő a Szolgáltatást igénybe veszi, úgy elfogadja az ÁSZF valamennyi pontját, azokat magára nézve kötelezőnek elismeri. Felek a jelen ÁSZF által le nem fedett kérdésekben egyedi szerződést köthetnek. Amennyiben jelen ÁSZF és az egyedi megállapodás között ellentmondás merül fel, úgy az egyedi megállapodásban foglaltak az irányadók.

 

 1. IMPRESSZUM

 

 1. A Szolgáltató adatai:

Név: Bosák Levente

Székhely: 7624 Pécs, Fogaras utca 11. 1. em. 2a.

Postacím: 7624 Pécs, Fogaras utca 11. 1. em. 2a.

Nyilvántartási szám: 58015429

Adószám: 59964209-1-22

Honlap: https://bosaklevente.hu/ 

Telefonon: +36304909884 

Postai úton: 7624 Pécs, Fogaras utca 11. 1. em. 2a.

E-mail: bosaklevente@gmail.com 

 

 1. Tárhelyszolgáltató adatai

Tárhelyszolgáltató neve: Websupport Magyarország Kft. 

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Adószám: 25138205-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-381419

E-mail cím: info@tarhelypark.hu 

Webhely: https://www.tarhelypark.hu 

 

 1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

 

Felek: Szolgáltató és Megrendelő együttesen

Gyermek/Résztvevő: a tanulószobai foglalkozáson résztvevő, 14. életévét be nem töltött személy 

Megrendelő: Megrendelő, illetve a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő más nagykorú, cselekvőképes természetes (vagy jogi) személy, aki a gyermek/résztvevő törvényes képviseletére jogosult.

Szerződés: Szolgáltató és Megrendelő között létrejövő szerződés.

Szolgáltató: A jelen szerződésben szabályozott szolgáltatásokat nyújtó személy.

Szolgáltatás: minden olyan – ellenszolgáltatás fejében, a Felek között létrejött szerződés keretében végzett – tevékenység, amely a Megrendelő igényének kielégítésére valamely teljesítmény nyújtását foglalja magában (tanulásmódszertani tanácsadás; érettségi felkészítés, tanulószoba, foglalkozás).

Szükséges felszerelés: az adott tantárgyhoz tartozó azon tárgyi eszközök, amelyek az iskolarendszerű oktatásban szükségesek.

Tanulószoba: a gyermek – legfeljebb 10 fős csoportban – történő felkészítése a másnapi iskolai feladatokra. A tanulószobának nem célja és feladata a szaktárgyi korrepetálás, ilyen tevékenységet a Szolgáltató nem vállal a tanulószobai foglalkozás körében. A tanulószobai felkészítés nélkülözhetetlen feltétele a szükséges felszerelések megléte, valamint a résztvevő órarendjének rendelkezésre bocsátása.

Foglalkozás: a gyermek testi, lelki és szellemi fejlődését szolgáló 16:00-tól 16:45-ig tartó tevékenység. Ennek nélkülözhetetlen feltétele a szükséges felszerelés megléte.

Érettségi felkészítés: a jelentkező diák felkészítése a közép vagy emelt szintű érettségire, szakmai támogatás a kitűzött cél elérésében. Egy alkalom 1,5 óra.

Tanulásmódszertani tanácsadás (Tanácsadás): a jelentkező általános iskolás vagy középiskolás tanuló segítése abban, hogy kitűzzön oktatási-szakmai célt, megtanulja kezelni az idejét, képes legyen a szöveget a saját képére formálni, stresszkezelő formákat tanuljon, és hogy önállóan is képes legyen tanulni. Egy alkalom 60 perc.

 

III. A SZERZŐDÉS NYELVE, A SZERZŐDÉS FORMÁJA

 

Az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv. • TANULÓSZOBA, FOGLALKOZÁS, TANULÁSMÓDSZERTANI TANÁCSADÁS, ÉRETTSÉGI FELKÉSZÍTÉS

 

 1. A) IGÉNYBEVÉTEL MÓDJA

 

A tanulószoba tanítási időben munkanapokon 13:00 órától 16:00 óráig tart nyitva (rendes nyitva tartás), a foglalkozás tanítási időben 16:00 órától 16:45-ig tart (rendes nyitva tartás).

Tanítási szünetekben a nyitva tartás egyeztetett időpontokban történik.

Tanulószoba és foglalkozás megrendelői igény jelzése esetén, előre egyeztetett időpontban, minden megkezdett óra után plusz 5.000 Ft költségtérítéssel vehető igénybe.

 

 1. B) JELENTKEZÉS MÓDJA

 

A tanulószoba és foglalkozás, a tanácsadás, az érettségi felkészítés szolgáltatásainak igénybevételére a Megrendelő jelentkezhet a Szolgáltatónál az impresszumban megadott elérhetőségek bármelyikén, de az egyedi szerződés megkötésére csak személyesen kerülhet sor.

A Felek közötti szerződés megkötésének legkésőbbi időpontja a gyermek/résztvevő tanulószobán és/vagy foglalkozáson töltött első hete, tanácsadáson, érettségi felkészítésen töltött első napja.

 

 1. C) A TANULÓSZOBA ÉS A FOGLALKOZÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA

 

A tanulószobai és foglalkozás csomagokat a soron következő iskolai félévre előre lehet megvásárolni az alábbiak szerint

a, szeptember 1. – január 31.

b, február 1. – június 21.

Amennyiben a Megrendelő legkésőbb a soron következő iskolai félév előtti utolsó napjáig írásban nem jelzi a szerződés megszüntetésére irányuló szándékát, úgy az automatikusan meghosszabbodik február 1. után.

A tanulószoba igénybevételének napjait a Megrendelő előre, a Szolgáltatóval történő egyeztetés során határozza meg a díj megfizetésekor.

A Megrendelő által előre meghatározott napokat az adott félév során egy alkalommal lehet módosítani a Megrendelő írásbeli kérelme alapján.

Félév közben történő jelentkezésre a szabad helyek függvényében van lehetőség.

 

 1. D) A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

 

A regisztrációs szerződés elfogadása, a regisztrációs díj megfizetése.

A Résztvevő a szerződés aláírását követően jogosult 3 tanulószobai alkalmon díjmentesen résztvenni, (próbaidő).

A próbaidőt követően bármely fél indoklás nélkül elállhat a szerződéstől.A Megrendelő vállalja, hogy a szerződés megfelelő teljesítésének elősegítésére a gyermek órarendjét, valamint tanulmányi jegyeit a Szolgáltatóval megismerteti, ennek keretében a Megrendelő biztosítja a Szolgáltató hozzáférését a Tanuló iskolai előmenetelét dokumentáló KRÉTA vagy mozaNapló elektronikus napló jegyeihez, bejegyzéseihez.

A Megrendelő vállalja, hogy amennyiben gyermeke az aznapi tanulószobai szolgáltatáson nem fog részt venni, úgy arról legkésőbb a hiányzással érintett nap 10:00 időpontjáig tájékoztatja a Szolgáltatót. Ezen tájékoztatási kötelezettség 3 alkalommal történő elmulasztása esetén a Szolgáltató jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.

 

 1. E) DÍJSZABÁS

 

A feltüntetett díjak Forintban értendők. A Szolgáltató alanyi adómentes körbe tartozik. A díjváltoztatás jogát a Szolgáltató fenntartja.

A befizetés az előre meghatározott napokra vonatkozik.

 

Tanulószoba:

Heti 3 alkalom: 45.000 Ft/hó

Heti 4 alkalom: 49.000 Ft/hó

Heti 5 alkalom: 53.000 Ft/hó

 

Foglalkozások tanulószobásoknak:

Heti 1 foglalkozás – 12.000 Ft/hó

Heti 2 foglalkozás – 24.000 Ft/hó

Heti 3 foglalkozás – 36.000 Ft/hó

Heti 4 foglalkozás – 40.000 Ft/hó

Heti 5 foglalkozás – 44.000 Ft/hó

Foglalkozások külsősöknek

Heti 1 foglalkozás – 16.000 Ft/hónap

Heti 2 foglalkozás – 32.000 Ft/hónap

Heti 3 foglalkozás – 48.000 Ft/hónap

Heti 4 foglalkozás – 52.000 Ft/hónap

Heti 5 foglalkozás – 56.000 Ft/hónap

 

Csomagban:

Heti 3 alkalom: 81.000 Ft/hó

Heti 4 alkalom: 89.000 Ft/hó

Heti 5 alkalom: 97.000 Ft/hóTanulásmódszertani tanácsadás

6 alkalmas egyéni tanácsadás: 48.000 Ft

6 alkalmas csoportos tanácsadás: 42.000 Ft

 

Érettségi felkészítés

Egyéni felkészítés: havi 4 alkalom – 32.000 Ft

Csoportos felkészítés: havi 4 alkalom 28.000 Ft

 

 1. F) FIZETÉSI FELTÉTELEK, MÓDOK 

 

Tanulószoba és Foglalkozás szolgáltatásnál hónapközi, elfogadott jelentkezés esetén, amennyiben az adott hónap 15. napjáig történt a jelentkezés, a teljes havi díj, utána félhavi díj fizetendő.

Az aktuális havidíj befizetésének határideje minden tárgyhó 10. napja, hónapközi elfogadott jelentkezés esetén az egyedi megrendelés napja.

A tanulószoba, a foglalkozás, a tanácsadás és az érettségi felkészítés megfizetésének módja: számla ellenében készpénzben vagy a Bosák Levente kezelésében álló, OTP által vezetett 11773449-01032260 számú bankszámlaszámra.

A díj teljes összegben megfizetendő abban az esetben is, ha a gyermek bármilyen okból hiányzik, illetve iskolai szünetek esetén is.

 

 1. G) VIS MAJOR

 

Amennyiben a Szerződő Felek önhibáján kívül eső, olyan elháríthatatlan ok merül fel, mely a jelenléti oktatást negatívan befolyásolja vagy ellehetetleníti, a Megrendelő (a jogszabályi rendelkezésektől is függően) az alábbi lehetőségek közül választhat:

a, a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően továbbra is igénybe veszi a jelenléti oktatást,

b, a szerződést 15 napos felmondási idő kikötésével jogosult felmondani.

 

 1. H) PANASZÜGYINTÉZÉS ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

A Megrendelő a Szolgáltató teljesítésével kapcsolatos kifogásait az impresszumban található elérhetőségeken terjesztheti elő.

A szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról köteles jegyzőkönyvet felvenni.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezést követő harminc napon belül köteles írásban megválaszolni. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg.

A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles.

 

Felek a szerződés teljesítéséből eredő vitás kérdéseket egyeztetés útján kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetén a Felek jogosultak a jogvitából származó követelésüket bíróság előtt  polgári peres eljárásban érvényesíteni. Felek erre az esetre – a pertárgyértéktől függően – kikötik a Pécsi Járásbíróság, vagy a Pécsi törvényszék kizárólagos illetékességét. 1. I) SZABÁLYOK, FELELŐSSÉG

 

A gyermek által a Szolgáltatónak okozott kárt a Megrendelő köteles megtéríteni.

A Felek között létrejött szerződés megbízási jellegű jogviszony, eredménykötelmet nem hoz létre, az iskolai előmenetelt a Szolgáltató nem garantálja.

A Szolgáltató felelőssége kizárólag a tanulószobán a foglalkozáson, a tanácsadáson és az érettségi felkészítésen tartózkodó gyermekek felügyeletére terjed ki.

A tanácsadás és az érettségi felkészítés idejére vonatkozó magatartási, viselkedési szabályok betartása, melyeket a Tanácsadó, Felkészítő a Tanácsadás, Felkészítés helyén kifüggeszt, kötelező érvényűek mind a Tanácsadó, Felkészítő mind a Résztvevő/Résztvevők számára. Azok rendszeres (3 alkalom) be nem tartása, a Tanácsadás, Felkészítés végét jelentik. Ebben az esetben Szolgáltató jogosult az egyedi szerződést rendkívüli felmondással írásban, indokolással azonnali hatállyal megszüntetni. A Szolgáltató általi rendkívüli felmondással történő megszüntetés esetén a már megfizetett szolgáltatási díj a Megrendelő részére nem jár vissza.

A Szolgáltató kizár minden olyan baleseti és kárfelelősséget, amely a gyermek magatartására vezethető vissza, illetve a Házirend be nem tartása vagy az alapvető viselkedési normák figyelmen kívül hagyása miatt következik be.

A gyermek nem megfelelő magatartása esetén, amennyiben az a gyermek saját vagy mások életét, testi épségét vagy egészségét veszélyezteti, a Szolgáltató haladéktalanul értesíti a Megrendelőt, és jogosult felszólítani a gyermeknek a tanulószobából történő eltávolítására.

A Szolgáltató a gyermeket kizárólag a törvényes képviselőjének vagy annak meghatalmazottjának adhatja át.

A Szolgáltató a gyermeknek nem ad gyógyszert vagy gyógyhatású készítményt. A szolgáltatásban résztvevő gyermek – fennálló krónikus betegsége esetén – gyógyszeres ellátása a törvényes képviselőjének kizárólagos felelőssége.

Baleset vagy megbetegedés esetén a Szolgáltató köteles haladéktalanul elkülöníteni a résztvevőt a többiektől, a törvényes képviselő egyidejű tájékoztatása mellett. A Megrendelő vállalja, hogy az értesítést követő 60 percen belül a balesetet szenvedett vagy beteg gyermeket a tanulószobából elviszi.

Beteg, lázas vagy erősen köhögő gyermek a tanulószobát nem látogathatja. 1. J) A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE

 

Amennyiben a gyermek magatartás- vagy viselkedésbeli zavara a többi Résztvevő és Szolgáltató között létrejött szerződés teljesítését akadályozza, a többi résztvevő tanulását zavarja, vagy a résztvevő bántó módon lép fel harmadik személlyel szemben, úgy a Szolgáltató haladéktalanul jelzi azt a Megrendelő felé.

Amennyiben a gyermek zavaró magatartása kettő további alkalommal megismétlődik, úgy a harmadik alkalom után a Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben a már megfizetett havidíj visszafizetésre nem kerül.

A már megfizetett, szolgáltatással érintett Félév közben a Megrendelő kizárólag a Szolgáltató súlyos szerződésszegése esetén jogosult írásban, rendkívüli felmondással megszüntetni a megállapodást. Rendkívüli felmondás esetén Megrendelő részére visszajár a szerződés megszűnését követő időszakra, előre megfizetett szolgáltatási díj arányos része.

A Megrendelő nem jogosult felmondani a megállapodást, ha a gyermek tanulmányi hanyatlása nem azért következett be, mert a Szolgáltató által megismert feladatok elvégzése elmaradt.

 

 1. K) SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

 

A Szolgáltatónál történő személyes adatok kezeléséről a https://bosaklevente.hu/adatvedelmi-szabalyzat/ honlapcímen, illetve a Szolgáltató székhelyén kinyomtatott Adatkezelési tájékoztató nyújt tájékoztatást.

Az Adatkezelési tájékoztató jelen ÁSZF mellékletét képezi.

A Szolgáltató, a Megrendelő és a gyermek személyes adatait csak a közöttük létrejött szerződéssel összefüggésben kezelheti, harmadik személy részére kizárólag a szerződés teljesítése céljából és a szükséges mértékben adhatja át.

 

 1. L) JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

 

Tekintettel a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás természetére, illetve a szerződéssel létrejött megbízási jellegű jogviszonyra, Szolgáltató kizárja a Fogyasztóval szembeni jótállási és szavatossági helytállási kötelezettségét.

 

 1. M) ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

Jelen ÁSZF 2023. szeptember 1. napján lép hatályba, és visszavonásig érvényes. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az ÁSZF egyes rendelkezéseit módosítsa. Szolgáltató az esetleges módosításokról a Megrendelők számára tájékoztatást nyújt.

Jelen szerződésekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint egyéb hatályos magyar jogszabályok irányadók. A szerződés határozott idejű, adott tanév június 30. napjáig szól.

A Szolgáltató honlapján található információk tájékoztató jellegűek. A Szolgáltató a változtatás jogát fenntartja, arról a fogyasztókat a változás előtt a honlapon tájékoztatja.

 

Pécs, 202 ……………………………………