Adatvédelmi szabályzat

2023. március 01. napjától határozatlan ideig

 1. Alapelvek, meghatározások

A https://bosaklevente.hu// honlap működtetése, az azon kínált szolgáltatások nyújtása, illetve Bosák Levente egyéni vállalkozó tevékenysége során felmerülő személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdésekről az adatkezelések megkezdése előtt a jelen „Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat” dokumentum (a továbbiakban: Szabályzat) nyújt tájékoztatást az adatok kezelésével kapcsolatos tényekről, így különösen az adatkezelések céljáról, jogalapjáról, az adatkezelések időtartamáról. A jelen Szabályzat kiterjed az érintetteknek az adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

2) A Szabályzat időbeli hatályát a fedlapon szereplő dátum jelzi. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot bármikor módosítsa és új Szabályzatot tegyen közzé honlapján. Új Szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg a korábbi hatályát veszti. 

3) Fogalmak, meghatározások: 

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy; 

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azo-nosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. 

Különleges adat: 

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, 

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat. 

Különleges adatot az Adatkezelő nem kér és nem kezel. Bármely módon az Adatkezelő tudomására hozott vagy tudomására jutott különleges adatot az Adatkezelő haladéktalanul töröl a rendszeréből. 

Adatkezelő: aki önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Jelen szabályzat szerinti adatkezelő:

Bosák Levente egyéni vállalkozó (székhely: 7624 Pécs, Fogaras utca 11. 1. em 2. ajtó.; adószám: 59964209-1-22 nyilvántartási szám: 58015429; statisztikai számjel: 59964209-8531-231-02). Az adatkezeléssel érintett személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelési tevékenységet kizárólag Bosák Levente egyéni vállalkozó végez, az Adatkezelővel együttműködő, vagy általa megbízott partnerek adatfeldolgozóknak minősülnek, akik az egyes adatfeldolgozási megállapodás alapján férnek hozzá a megállapodásokban meghatározott korlátozásokkal az Adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz. Az adatfeldolgozók adatkezelési tevékenységet nem végeznek.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés. 

Infotv.: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. 

Fgytv.: A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény.

A jelen szabályzat szerinti adatfeldolgozó:

Lighthouse Studio Kft. (székhely: 7627 Pécs, Torda utca 13. Fsz. 2. ajtó; adószám: 29037467-2-02; cégjegyzékszám: 02-09-085643; képviseli: Gagna Szilárd ügyvezető) online-marketing és weblapfejlesztő társaság, amely az adatkezelő részére szerződés alapján marketing tevékenységet és weblap üzemeltetést végez.

Gordius-Nosster Bt. (székhely: 7627 Pécs, Vadász utca 52. 1. em. 2.; adószám: 21463550-2-02; cégjegyzékszám: 02 06 071011; képviseli: Tóth Eszter ügyvezető) a számvitelről szóló jogszabályoknak megfelelő könyvelési feladatokat lát el. Kizárólag a könyvelési feladatok ellátásához szükséges mértékben és célból kap hozzáférést az Adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz. Adatkezelési tevékenységet nem végez.

 1. A https://bosaklevente.hu// honlap megtekintésével kapcsolatos adatkezelés

1) A https://bosaklevente.hu// honlapon a bárki számára hozzáférhetően közzétett tartalmak megtekintése személyes adatok megadása nélkül lehetséges. A honlap a látogatókról automatikusan az alábbi adatokat rögzíti: a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a weboldalon megtekintett aloldalak és tartalmak. Ezeket az adatokat az adatkezelő kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos működésének az ellenőrzésére használja fel.

2) A honlapon úgynevezett „cookie”-k (sütik) működnek, melyek a honlap használatával kapcsolatos információkat őriznek meg. Ezek lehetővé teszik a Google Analytics szolgáltatásainak igénybevételét. A sütikben tárolt adatok kezelésének célja a felhasználói élmény növelése és a honlap online szolgáltatásainak fejlesztése. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak.

3) A honlap látogatása során a számítógépre elhelyezett sütiket a felhasználó a saját számítógépéről bármikor eltávolíthatja, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. 

Ezzel kapcsolatos további információ a support.google.com honlapon olvasható.

4) A honlap tartalmaz úgynevezett Facebook képpontokat is, melyek lehetővé teszik a Facebook számára, hogy sütik, adatgyűjtő jelek és hasonló adattárolási technológiák használatával adatokat gyűjtsön vagy kapjon az oldalról, és ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújthat, és célzott hirdetéseket jeleníthet meg azoknak, akik előzőleg felkeresték a https://bosaklevente.hu// honlapot. Ön bármikor dönthet úgy, hogy nem kívánja az adatoknak a hirdetések célzása érdekében történő gyűjtését és felhasználását. Ezzel kapcsolatos további információ a https://www.facebook.com/about/privacy magyar nyelven is olvasható honlapon olvasható. 

5) Az adatkezelő a honlapon keresztül, jellemzően az „Írj nekem” felületen kezdeményezett, vagy a főoldal alsó sávján elhelyezett ikonokra kattintva elérhető kapcsolatfelvételi lehetőségek segítségével kezdeményezett, illetve e-mailben közölt kérdéseket, ötleteket, javaslatokat, észrevételeket a szolgáltatások fejlesztése céljából felhasználja és tárolja. Az ezzel kapcsolatos adatok megadása önkéntes, a fenti célokkal történő adatkezeléshez való hozzájárulást az adatkezelő az e-mail elküldésével megadottnak tekinti. Az ötleteket, véleményeket, észrevételeket tartalmazó e-maileket az adatkezelő legfeljebb 1 évig őrzi meg, amennyiben korábban megszűnik az adatkezelés célja, annak bekövetkeztével törli az e-mailt.

 1. Az egyes tevékenységekre vonatkozó adatkezelések részletezése

1) Információ kérés

a) Az adatkezelés jogalapja: Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul. 

b) Az adatkezelés célja: Az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.

A kezelt adatok köre és célja: 
Adat  Cél 
név  azonosítás 
e-mail cím  kapcsolattartás, igény pontosítása, információadás 
telefonszám  kapcsolattartás, igény pontosítása, információadás 
kérdés/kérés tartalma  válaszadás input adata 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadásával. 

c) Az adatkezelés időtartama: A cél megvalósulásáig. 

 1.  
 2. d) Az adatkezelés folyamata: 
 3. da) az érintett a maga által választott módon (személyesen, telefonon, e-mail útján, vagy más formában) információkérés céllal fordul az Adatkezelőhöz. 
 4. db) az Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az érintettel. 
 5. dc) az Adatkezelő megadja a kért információt azon a módon, ahogy az érkezett, illetve ahogy arról az érintettel megállapodott. 
 1.  

2. Ajánlatkérés

a) Az adatkezelés jogalapja: Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul. 

b) Az adatkezelés célja: Az ajánlatkérő számára megfelelő ajánlat adása és kapcsolattartás. 


A kezelt adatok köre és célja: 
Adat  Cél 
név  azonosítás 
e-mail cím  kapcsolattartás 
telefonszám  kapcsolattartás 
kérdés/kérés tartalma  válaszadás input adata 
kiválasztott szolgáltatás megjelölése  ajánlatadáshoz szükséges 
rendelt szolgáltatás megnevezése  ajánlatadáshoz szükséges 
rendelt szolgáltatás darabszáma  ajánlatadáshoz szükséges 
igényelt teljesítési határidő  ajánlatadáshoz szükséges 
speciális igények megjelölése  ajánlatadáshoz szükséges 

c) Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás kapcsán ajánlatot kér az ehhez szükséges adatok megadásával. 

d) Az adatkezelés időtartama: Az ajánlat érvényességi idejének lejártáig. 

 1. e) Az adatkezelés folyamata: 
 2. ea) az érintett a maga által választott módon (személyesen, telefonon, e-mail útján, egyéb formában) ajánlatkérési kérés céllal fordul az Adatkezelőhöz. 
 3. eb) az Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az érintettel. 
 4. ec) az Adatkezelő ajánlatot ad azon a módon, ahogy arról az érintettel megállapodott. 

3. Megrendelés

a) Az adatkezelés jogalapja: A megrendelés önkéntes hozzájáruláson, illetve a szerződés teljesítésén alapul. 

b) Az adatkezelés célja: A megrendelés eljuttatása az Adatkezelőhöz, annak az Adatkezelő általi pontosítása, kiegészítése, elfogadása vagy elutasítása és az ezekhez szükséges kapcsolattartás.

A kezelt adatok köre és célja: 
Adat  Cél 
név  azonosítás 
e-mail cím  kapcsolattartás 
telefonszám  kapcsolattartás 
megrendelt szolgáltatás megjelölése  a teljesítéshez szükséges 
megrendelt szolgáltatás darabszáma  a teljesítéshez szükséges 
szállítási vagy teljesítési határidő  a teljesítéshez szükséges 
speciális igények megjelölése  a teljesítéshez szükséges 

c) Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatást és/vagy terméket rendel meg az ehhez szükséges adatok megadásával. 

d) Az adatkezelés időtartama: Az ajánlat érvényességi idejének lejártáig. 

e) Az adatkezelés folyamata: 

 1. ea) az érintett a maga által választott módon (személyesen, telefonon, e-mail-ben, egyéb formában) megrendelési céllal fordul az Adatkezelőhöz. 
 2. eb) az Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az érintettel. 
 3. ec) az Adatkezelő ajánlatot ad a megrendelő számára és/vagy szerződést küld a részére. 
 4. ed) az Adatkezelő az ajánlat elfogadását és/vagy a szerződés megrendelő általi elfogadását követően szerződés szerinti teljesítést nyújt a megrendelő számára. 
 5. ee) a megrendelő teljesítésigazolást ad ki. 
 6. ef) az Adatkezelő számlát állít ki a megrendelő részére, melynek a megrendelő által történő kiegyenlítését követően archiválja a keletkezett dokumentumokat. 

Tekintettel az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások jellegére, a szolgáltatás szerződésszerű teljesítése kiskorú személyes adatainak kezelésével jár. A megrendelt szolgáltatással érintett kiskorú személyes adatainak kezelése kizárólag a törvényes képviselőjének írásbeli hozzájárulása alapján történik. A kiskorú törvényes képviselőjét megilletik mindazon jogok, amelyeket az Érintettek gyakorolhatnak az adatkezelés során.

 1.  

4. Hírlevél küldése

a) Az adatkezelés jogalapja: A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul. 

b) Az adatkezelés célja: A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról (ezen belül különösen a csak a Hírlevélre feliratkozottak számára nyújtott szolgáltatásokról, kedvezményekről), eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról, elmaradásáról. 

A kezelt adatok köre és célja: 
Adat  Cél 
név  azonosítás 
e-mail cím  hírlevél kiküldése (jogszabály szerint kötelező adat) 

c) Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik. 

 1. d) Az adatkezelés időtartama: Az érintett kérésére történő törlésig. Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az 
 2. da) elektronikus levelek alján lévő „Leiratkozás” link segítségével (azonnali leiratkozás), vagy 
 3. db) a bosaklevente@gmail.hu e-mail címre, lehetőleg az e-mail „Tárgy” rovatában a LEIRATKOZÁS szó feltüntetésével, vagy 
 4. dc) a https://bosaklevente.hu// honlap „Írj nekem” felületen elhelyezett „Név”, „Üzenet”, „E-mail cím”, illetve “mivel kapcsolatban van kérdésed” mezők kitöltésével, az „Üzenet” mezőben lehetőleg a LEIRATKOZÁS szó feltüntetésével, vagy 
 5. dd) postai úton a 7624 Pécs, Fogaras utca 11. 1. em. 2 ajtó címre küldött leiratkozási kérelem útján.

A leiratkozni kívánó érintettnek tisztában kell lennie azzal, hogy azonnali leiratkozást csak a jelen pont da) alpontja szerinti leiratkozás jelent, a db)-dc)-dd) alpontok szerinti leiratkozás néhány napos átfutási idővel járhat, amelyre tekintettel nem jogsértő, ha ezen időszak alatt a rendszer még hírlevelet küld az érintettnek. 

Az Adatkezelő felhívja továbbá a figyelmet arra is, hogy az azonos, vagy közel azonos időben küldött hírlevél és a jelen aa) alpont szerinti azonnali leiratkozási kérelem is elkerülheti egymást technikailag, ezért a leiratkozást követően kapott hírlevél nem jelenti a leiratkozási kérelem figyelembe vételének mellőzését.

5. Visszajelzést, értékelést kezelő elektronikus kérdőív használata

a) Az adatkezelés jogalapja: Az elektronikus úton történő visszajelző, értékelő kérdőív kitöltése, illetve a google beépülő felületén történő értékelés önkéntes hozzájáruláson alapul. Az anonim módon, papír adathordozón történő visszajelzés során, amikor az értékelést adó személye nem azonosítható, értelemszerűen nem történik személyes adatkezelés.

b) Az adatkezelés célja: A szolgáltatás minőségének mérése, javítása, az érintettekkel történő kapcsolattartás. 

A kezelt adatok köre és célja: 
Adat  Cél 
név  azonosítás 
e-mail cím  kapcsolattartás, pontosítása lehetőségének biztosítása 
az igénybe vett szolgáltatás  azonosítás 
értékelés  válaszadás input adata 

c) Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásának igénybevevője volt és az értékelésre vonatkozó felhívásra értékelést ad.

d) Az adatkezelés időtartama: A cél megvalósulásáig. 

e) Az adatkezelés folyamata:

ea) az érintett kitölti a rendszeresített elektronikus űrlapot és elküldi az Adatkezelőnek. 

 1. eb) Amennyiben az értékelés során akár kifejezett panasz akár a tartalma szerint panasznak tekinthető értékelés érkezik, a továbbiakat a jelen Szabályzat „Panaszkezelés” alpontja szerint kell folytatni. 
 2. ec) az Adatkezelő feldolgozza az értékelést. 
 3. ed) az értékelésből levonható következtetéseket az Adatkezelő a szolgáltatása fejlesztéséhez felhasználja. 
 4.  

6. Közösségi oldalakon való jelenlét és marketing

a) Az adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelő közösségi oldalakon lévő profiljához kapcsolódó adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul. 

b) Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő honlapján található tartalmak közösségi oldalakon történő megosztása, az erre való figyelemfelhívás, marketing. 

A kezelt adatok köre és célja: 

Adat  Cél 
név  azonosítás 
használatos fotó  azonosítás 
hozzászólás  vélemény, hozzászólás kifejezése 
értékelés  vélemény, hangulat kifejezése 
kérdés/kérés tartalma  válaszadás input adata 

c) Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő közösségi oldalait látogatja, követi, az azon elhelyezett tartalmakhoz viszonyul (pl. like/dislike), azokat megosztja saját ismerősei között részben vagy teljeskörűen.

d) Az adatkezelés időtartama: A leiratkozásig.

7. Banki adatokkal kapcsolatos adatkezelés

a) Az adatkezelés jogalapja: A banki átutalással kapcsolatos adatok megadása önkéntes hozzájáruláson alapul.

b) Az adatkezelés célja: az érintett részéről történő pénzügyi teljesítés elősegítése.

A kezelt adatok köre és célja: 

Adat  Cél 
név (számlabirtokosé)  azonosítás 
e-mail cím (postai cím)  a díjbekérő és számla küldéséhez szükséges 
bankszámlaszám  azonosítás 
közlemény  azonosítás 
összeg a teljesítéshez szükséges 

c) Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki banki átutalási móddal kíván fizetni. 

d) Az adatkezelés időtartama: A hatályos számviteli szabályoknak megfelelően.

e) Az adatkezelés folyamata: 

ea) az Adatkezelő számlát küld az érintett e-mail (postai) címére. 

 1. eb) az érintett átutalja a megfelelő összeget az Adatkezelő bankszámlájára. 
 2. ec) az Adatkezelő ellenőrzi az átutalást. 
 3. ed) az átutalással kapcsolatos adatok bekerülnek az Adatkezelő könyvelési rendszerébe, melyhez kizárólag csak az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló könyvelő, mint e tekintetben adatfeldolgozó férhet hozzá.
 4.  

8. Panaszkezelés

a) A panasz megtétele önkéntes hozzájáruláson alapul, de a megtett panasz esetén a kezelt adatok vonatkozásában a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján kötelező.

b) Panaszt 

ba) a bosaklevente@gmail.hu e-mail címen, lehetőleg az e-mail „Tárgy” rovatában a PANASZ szó feltüntetésével, vagy 

 1. bb) a bosaklevente.hu honlap „Írj nekem!” mezőjében lévő „Név”, „Üzenet”, illetve „E-mail cím” mezők kitöltésével, az „Üzenet” mezőben lehetőleg a PANASZ szó feltüntetésével, vagy 
 2. bc) postai úton a 7624 Pécs, Torda utca 13. 1. em. 2. ajtó címre 
 3. lehet eljuttatni az Adatkezelő részére.

c) Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki megrendelt, igénybe vett szolgáltatásra, és/vagy az Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja.

d) Az adatok kezelésének célja a panasz közlésének lehetővé tétele, az érintett és panasza azonosítása, valamint a törvényből származó kötelezően rögzítendő adatok felvétele, valamint a kapcsolattartás.

e) Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a vonatkozó és hatályos Fgytv. 17/A § 7. bek. alapján, kötelezően.

A kezelt adatok köre és célja: 
Adat  Cél 
A panasz azonosítója  azonosítás 
név  azonosítás 
A panasz beérkezésének időpontja  azonosítás 
telefonszám  kapcsolattartás 
a hívás időpontja  azonosítás 
a beszélgetés során megadott személyes adatok  azonosítás 
számlázási/levelezési/e-mail cím  kapcsolattartás 
panaszolt termék/szolgáltatás/magatartás  panasz kivizsgálása 
csatolt dokumentumok  panasz kivizsgálása 
panasz oka  panasz kivizsgálása 
maga a panasz.  panasz kivizsgálása 

f) A Fgytv. rendelkezésének megfelelően az írásbeli panaszt a vállalkozó a beérkezését követően harminc napon belül, vagy ha jogszabály ennél rövidebb határidőt állapít meg, annak lejártáig köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.

g) Az adatkezelés folyamata: 

ga) az érintett a maga által választott módon közli a panaszát az Adatkezelővel. 

 1. gb) szóbeli panasz esetén az Adatkezelő jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról. 
 2. gc) az Adatkezelő megvizsgálja a panasz összes körülményét, és ezek alapján megválaszolja azt. 
 3. gd) az Adatkezelő törekszik a panasztevő számára megnyugtató módon rendezni a panaszt.
 1. Az adatokhoz való hozzáférés

a) Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő és az 1. pontban bemutatott Adatfeldolgozók férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében. 

b) Az Adatkezelő képviseletét ellátó ügyvéd szintén megismerheti a személyes adatait is, ha az Ön beadványa alapján bírósági eljárás indul.

c) Az Adatkezelő kivételes esetben adja át a személyes adatait más állami szervek számára. amennyiben 

 1. ca) az Adatkezelő az irattározásra vonatkozó jogszabályok és belső szabályzata alapján az Ön személyes adatait tartalmazó ügyet átadja a Levéltár számára, 
 2. cb) az Önt érintő ügyben bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az Ön személyes adatait tartalmazó iratok átadása, 
 3. cc) a rendőrség megkeresi a Hatóságot, és a nyomozáshoz az Ön személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri. 
 1. Adatbiztonsági intézkedések

a) Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat elsődlegesen az jelen Szabályzat elején megadott adatfeldolgozó szokásos védelmi rendszerekkel ellátott szerverein, részben a saját informatikai eszközein, papír adathordozó esetén székhelyén megfelelően elzárva tárolja. A személyes adatai tárolásához az Adatkezelő más közreműködő szolgáltatását nem veszi igénybe.

b) Az Adatkezelő az elvárható intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

 1. Az Adatkezeléssel kapcsolatos jogok
 1. A tájékoztatás kéréshez való jog

Ön az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, hogy az tájékoztassa:

– milyen személyes adatait, 

 1. – milyen jogalapon, 
 2. – milyen adatkezelési cél miatt, 
 3. – milyen forrásból, 
 4. – mennyi ideig kezeli, 
 5. – az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti. 

 1. A helyettesítéshez való jog

Ön az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől, hogy az módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét).

Az Adatkezelő a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

 1. Törléshez való jog

Ön az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől személyes adatainak törlését. 

A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasíthatja el, ha a jogszabály vagy valamely belső szabályzat az Adtakezelőt a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, ha az irattározásra vonatkozó, belső szabályzatban foglalt határidő nem telt le. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

 1. A zároláshoz való jog

Ön az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől, hogy a személyes adatait zárolja. 

A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Ilyen lehet például, ha úgy gondolja, hogy a beadványát az Adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványát az Adatkezelő ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot (például az Ön beadványát), ezt követően törli az adatokat. 

 1. A tiltakozáshoz való jog

Ön az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő személyes adatát közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha az Adatkezelő az Ön hozzájárulása nélkül az Ön személyes adatait tudományos kutatás céljából felhasználná. 

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint a személyes adatai kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket. Így például nem tiltakozhat az ellen, ha az irattározásra vonatkozó belső szabályzatunk alapján a személyes adatait tartalmazó beadványát – az ügy irataival együtt – átadjuk a Levéltár számára. 

 1. Eljárás az adatkezeléssel kapcsolatos jogok gyakorlásának sikertelensége esetén

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogát a jogszabálynak megfelelően gyakorolni tudja és megelégedettségére záruljon minden ügy. 

Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmeit Társaságunknál nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy Ön bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. 

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. 

Telefon: +36 1 391 1400 

Telefax: +36 1 391 1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Web: naih.hu

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek.